Homage to Sextus Propertius VII


5
 
 

10
 
15
 

 
20
 

 
25
 
 

 
30
 
 
 

 

35
 
 
40
 

 

« Previous

Next »Ezra Pound

Poems 1918-1921, 1921