Homage to Sextus Propertius I


5
 
 
 

10
 
 
15
 

20
 
 
25
 
 
30
 
35
 

 
40
 
45
 
 
50
55
 
 
 
60 65
 
70
 

75
 

 

Next »Ezra Pound

Poetry, 1919